Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Website www.wederopbouw.be gelanceerd - Diksmuide - 11/12/2008

1.www.wederopbouw.be

De ingrijpende verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog lieten onuitwisbare sporen na in de Westhoek die als een verminkt gewest uit het oorlogsgeweld kwam. Reeds tijdens de oorlog werd de wederopbouw voorbereid, en in de eerste jaren na de oorlog kwam een wetgeving op gang die het herstel van de streek regelde. Vanaf 1919 vestigden vele architecten zich (tijdelijk) in de regio. Tussen 1919 en 1930 werd het grootste deel van de wederopbouw gerealiseerd. De wederopbouw bepaalt dan ook het gezicht van de Westhoek. In de grootste steden en gemeenten zoals Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort is zelfs sprake van een architectuur, exclusief voor de wederopbouw: wederopbouwarchitectuur. De architectuur van de streek toont bijgevolg een coherent beeld, dat door nationale en internationale architectuurhistorici als uniek wordt beschouwd.

Momenteel is de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek sterk in transformatie. Het patrimonium is ruim tachtig jaar oud en moet worden aangepast aan nieuwe comforteisen. Om dit op een kwalitatieve en duurzame wijze te doen die het unieke beeldbepalende karakter van de streek niet fnuikt, is er nood aan documentatie over de architectuur die na de Eerste Wereldoorlog het landschap en de stads- en dorpkernen in de Westhoek tekende.

Die informatie is op diverse plekken te vinden, zoals in architectenarchieven en archieven van aannemers, in de archieven van de bevoegde diensten voor de wederopbouw, maar ook in de gemeentelijke archiefdiensten. De gemeenten van de Westhoek bewaren heel wat cruciaal archiefmateriaal dat het proces van de wederopbouw documenteert. Deze archieven zijn evenwel niet geïnventariseerd en slechts op summiere wijze ontsloten. Het voorbije jaar voerde het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven met verschillende partners een grootschalig onderzoek naar deze gemeentelijke archiefstukken over de wederopbouw onder de noemer ‘Het Gekwetste Gewest’. Daarin werd gezocht naar oplossingen voor een beter begrip van deze archieven én voor hun ontsluiting. Het resultaat van het breed opgezette archiefonderzoek is de website www.wederopbouw.be die reproducties bevat van 154 stukken die veel voorkomen in gemeentelijke wederopbouwarchieven. De site is op diverse manieren doorzoekbaar: via de betrokken actoren, via de wetgeving over wederopbouw, via een archiefschema en via de gereproduceerde stukken zelf. Verder worden zowel de stukken als de wetgeving en de betrokken actoren telkens uitvoerig geduid.

www.wederopbouw.be is dus een belangrijke stap om het unieke archiefmateriaal over de wederopbouw toegankelijker te maken, zowel voor de archiefmedewerkers (in functie van ordening en inventarisatie) als voor geïnteresseerden in de rol die de gemeenten speelden in de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog.

De website werd gelanceerd op 11 december 2008.

2. GROOTSCHALIG PROJECT ROND WEDEROPBOUWARCHITECTUUR

Het archievenproject ‘Het Gekwetste Gewest’, waarvan www.wederopbouw.be de eerste grote verwezenlijking is, kadert binnen een ruimer project rond de wederopbouwarchitectuur. De finale doelstelling van dit ruimere project is een kwalitatieve hedendaagse omgang met de wederopbouwarchitectuur en –stedenbouw te stimuleren. Men wil het wederopbouwpatrimonium op een verantwoorde manier leefbaar maken volgens hedendaagse normen rond wonen en werken. Daartoe wordt met verschillende partners een brede waaier aan deelprojecten ontwikkeld: ontwerpmatig architecturaal onderzoek, onderzoek naar de archieven die de wederopbouw documenteren, architectuurhistorisch onderzoek naar de gebouwde omgeving, sensibiliseringsacties die het brede publiek bewustmaken van de unieke en beeldbepalende waarde van de wederopbouwarchitectuur, projecten rond leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en woonbeleid,… Al deze projecten vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het Vlaams Architectuurinstituut, de Erfgoedcel Ieper en Labo S van de Universiteit van Gent zijn nauw betrokken bij dit ruimere project. In 2009 zal het resulteren in een waaier aan publieksactiviteiten, gaande van een boek over de wederopbouw tot bustours voor architecten en het brede publiek doorheen de Westhoek.

Ook het archief- en erfgoedproject ‘Het Gekwetste Gewest’ zal in 2009 resulteren in een vooruitstrevend cultureel product dat het cultureel erfgoed over de wederopbouwarchitectuur breed toegankelijk wil maken. Momenteel is een volgende fase van ‘Het Gekwetste Gewest’ ingezet, en wordt er gewerkt aan een thematische archievengids van archieven over de wederopbouw. Een deel van deze archieven is ontsloten en wordt bewaard bij het Algemeen Rijksarchief, archieven van steden en gemeenten en het Provinciaal Archief West-Vlaanderen. Andere archieven van private personen (architecten, aannemers, fotografen, …) die een belangrijke rol speelden bij de wederopbouw worden opgespoord op zolders van nabestaanden. De thematische archievengids biedt een toegang tot al deze archieven en wil hét instrument zijn voor architecten, erfgoedwerkers en onderzoekers die de wederopbouw in de Westhoek willen bestuderen. In september 2009 zal de thematische archievengids van de persen rollen.

Hieronder een aantal foto's van de voorstelling op 11/12/2008.

Maarten Liefooghe

Sofie De Caigny (CVAa)

Eva Van Regenmortel (CVAa) - Projectleidster

Gunter Pertry, gedeputeerde voor Cultuur, Bibliotheken en Archief

Hieronder zijn toespraak:

Waardering voor wederopbouw

De website die hier vandaag wordt voorgesteld, vormt zoals gezegd een essentieel onderdeel van een breed opgezet archiefproject rond het beheer en de ontsluiting van gemeentelijke wederopbouwarchieven. Het project kreeg, heel toepasselijk, de naam 'Het Gekwetste Gewest'. We bevinden ons inderdaad in een gebied dat ooit zwaar 'gekwetst' is geweest, en van die kwetsuren zien we nog op vele plaatsen de littekens in het landschap. In een razendsnel tempo verrees de Westhoek als een Phoenix uit zijn asse. Meer dan tachtig jaar na datum is het vooral de wederopbouw die nog steeds in grote mate de aanblik en ruimtelijke structuur van talrijke gemeenten - en dus ook de hele Westhoek - bepaalt. We mogen zelfs stellen dat de herinnering aan wat vernield werd - een zo belangrijk aspect van de identiteit van de Westhoek - ook net door de aanwezigheid van wederopbouwarchitectuur levend en tastbaar is gebleven.

Door steeds wijzigende noden van o.a. comfort, duurzaamheid en ruimtegebruik komt dit wederopbouwerfgoed onder druk te staan.. We staan vandaag, ongeveer 90 jaar na datum, voor een grote uitdaging, namelijk: op een kwalitatieve manier behouden, door middel van nieuwe ontwikkelingen. Wat verdwijnt, verdwijnt meestal voorgoed. En dikwijls beseffen we ook nauwelijks wat we precies zijn kwijtgeraakt.

Een geïntegreerde aanpak. Drie sporen.

'Het Gekwetste Gewest' en de website www.wederopbouw.be leggen een noodzakelijk fundament. De Provincie West-Vlaanderen plaatst dit archiefproject evenwel meteen binnen de ruimere context van een geïntegreerde aanpak rond wederopbouwarchitectuur. Doorheen een aantal projectgebonden samenwerkingsverbanden willen we de verantwoorde omgang met het wederopbouwpatrimonium verder stimuleren. De initiatieven die hier op korte termijn voor worden ontwikkeld, zijn te situeren op drie sporen.

Een eerste spoor bestaat uit de voortzetting en uitdieping van het basisonderzoek inzake wederopbouwerfgoed. Daarmee bedoelen we niet enkel de tweede fase van 'Het Gekwetste Gewest' door het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, maar bijvoorbeeld ook de noodzaak om een beter inzicht te krijgen in het kenmerkende materiaalgebruik van de wederopbouwarchitectuur.

Met een tweede spoor begeven we ons op het vlak van beleidsontwikkeling. Hoe kunnen gemeentebesturen geholpen worden in hun beleid ten aanzien van wederopbouwarchitectuur? En spreken we dan over een erfgoedbeleid? Of eerder een beleid ruimtelijke ordening? Of een vergunningenbeleid? Bovendien is elke gemeente, elk gebouw weer anders: oplossingen die voor één situatie werken, doen dat misschien niet voor andere situaties. Daarom geloven we in de voordelen van een geïntegreerde aanpak, die op maat van de gemeenten kan ingevuld worden.

Eerder dit jaar leverde Labo S - de onderzoekscel van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent - al een methodiek en afwegingskader aan voor het evalueren van wederopbouwarchitectuur. Deze studie gebeurde in opdracht van de stad Ieper, de gemeente Heuvelland en de Provincie West-Vlaanderen. Het 'verantwoord omgaan met wederopbouwarchitectuur' had in die opdracht in eerste instantie betrekking op de evaluatie van bouwaanvragen. Momenteel lopen in Ieper en Heuvelland twee concrete oefeningen om het toepassingsgebied te verruimen. Ieper gebruikt de inzichten uit de studie bij de evaluatie van haar stedenbouwkundige verordening voor het bouwkundig erfgoed. Heuvelland neemt ze dan weer mee in de ontwikkeling van een visie voor Westouter, wat uiteindelijk zijn neerslag moet krijgen in een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de dorpskern in kwestie. Omdat hier in feite een vernieuwende werkwijze aan het ontstaan is, kunnen Ieper en Heuvelland in beide oefeningen nog steeds een beroep doen op de deskundigheid van Labo S. Om die twee pilootgemeenten een eind op weg te helpen, heeft de Provincie trouwens die service van Labo S uitgebreid naar adviesverlening bij een vijftal concrete bouwaanvragen.

Met de ervaringen die hier worden opgedaan, werken we op termijn naar een aanbod van beproefde beleidsinstrumenten, dat ter beschikking gesteld zal worden van alle westhoekgemeenten.

Het derde spoor omvat alle acties die een breed publiek voor de waarde van wederopbouwarchitectuur willen sensibiliseren. 2009 wordt in dit opzicht een belangrijk jaar. In samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut grijpt de Provincie het komende jaar verschillende gelegenheden aan om de kwaliteitsvolle omgang met wederopbouwarchitectuur te promoten. De tweejaarlijkse Dag van de architectuur, gecoördineerd door het Vlaams Architectuurinstituut, zal bijvoorbeeld in de Westhoek speciaal aandacht schenken aan gerealiseerde bouw- en verbouwingsprojecten die net van zo'n kwalitatieve benadering getuigen. Ook via het medium van de regionale televisie zal het publiek met inspirerende voorbeelden kunnen kennismaken.

Maar er is ook gedacht aan specifieke doelgroepen. Voor jongeren uit het laatste jaar van het secundair onderwijs ontwikkelt het Vlaams Architectuurinstituut een aangepast lessenpakket. Architecten, die in het hele verhaal meer dan eens een cruciale rol spelen, worden langsheen workshops rond concrete cases uitgenodigd om actief mee te zoeken naar passende hedendaagse oplossingen. Tenslotte zetten de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Architectuurinstituut, samen met Erfgoedcel Ieper, CO7 en stad Diksmuide mee de schouders onder de publicatie van een mooi én toegankelijk boek over de wederopbouw in de Westhoek.

Tot slot

U ziet, de Wederopbouw betekent zoveel meer dan een noodzakelijke fase van herstel na de doortocht van de Eerste Wereldoorlog. Als thema behoort deze periode trouwens evenmin exclusief tot de Westhoek, zoals zoveel andere gemeenten binnen en buiten West-Vlaanderen kunnen bevestigen. De Westhoek kreeg evenwel als geen andere regio een nieuw gezicht tijdens die tien jaar vlak na de oorlog. Een nieuw gezicht, dat misschien lijkt op het oude, maar minder dan je zou vermoeden…iets om over na te denken!
En als afsluitende bedenking: 'Het gekwetste gewest' blijft dus kwetsbaar…

Van al dat denken kan je dorst krijgen; ik nodig dus graag alle aanwezigen uit op de receptie in de foyer, aangeboden door de Provincie West-Vlaanderen.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be