Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Beleidsplan 'Oorlgo en Vrede in de Westhoek' voorgesteld - Diksmuide - 12/11/2008

Op woensdag 12 november 2008 werd in het Esenkasteel te Diksmuide het beleidsplan 2008-2013 van 'Oorlog en Vrede in de Westhoek' voorgesteld.

Verwelkoming door de hostess van de provincie.

Daarna was het de beurt aan gedeputeerde Gunter Pertry.

Geachte genodigden,
Dames en heren,

Zes jaar geleden, in maart 2002, had ik het genoegen u een provinciaal initiatief voor te stellen. Het idee behelsde een netwerk dat met de naam "Oorlog en Vrede in de Westhoek" werd bekroond. Het was een provinciaal initiatief met een dubbele doestelling. Enerzijds werd een coördinator aangesteld die door middel van eigen provinciale budgetten een overlegplatform op Westhoekniveau moest creëren rond het thema van de Eerste Wereldoorlog. Dit bood voor de partners onder het netwerk een mogelijkheid om met elkaar in contact te treden en om de samenwerking te bevorderen. Het is immers zo dat er al veel langer dan de voorbije zes jaar inspanningen worden geleverd om de herinnering aan de Grooten Oorlog in de Westhoek levendig te houden. Denken we maar aan initiatieven zoals Westhoek Vredespark, de Vredesconcerten, In Flanders Fields museum (dat dit jaar zijn 10e verjaardag vierde), …

De tweede optie die de provincie nam binnen dit netwerk was de creatie van een subsidiekanaal waarlangs de partners van het netwerk projecten konden ontwikkelen met financiële steun van de provincie. In de voorstudie voor het nieuwe beleidsplan is een overzicht gemaakt van de subsidies die de voorbije jaren zijn toegekend. Wanneer u dit lijstje afloopt zal u opmerken dat er naast middelen uit voornoemd subsidiekanaal ook andere provinciale middelen zijn aangewend in bepaalde projecten. Vaak waren de kredieten van het subsidiekanaal inderdaad ontoereikend, vooral wanneer het dan ging over grote infrastructuurwerken zoals bij het uitwerken van het MMP1917 in Zonnebeke of de onthaalinfrastructuren bij de begraafplaatsen in Langemark of Passendale.

Aan het einde van de vorige beleidsperiode, in 2007, werd een denkdag georganiseerd. Het was een soort retraite, een bezinningsmoment om een balans op te maken van 5 jaar netwerking rond de thematiek van de Eerste Wereldoorlog. Daar spraken de partners van het netwerk zich uit voor een verlenging van het initiatief. De discussies leerden dat er bepaalde aspecten weliswaar anders en beter aan bod mochten komen en dat er op beleidsniveau een aantal andere opties moesten genomen worden. Na het vertrek van de vorige coördinator halfweg 2007 bleef het netwerk een tijdje zonder aansturing tot er een vervanger werd aangeduid. In overleg met de verschillende advies- en stuurgroepen en met herhaaldelijke terugkoppeling naar de partners is dan uiteindelijk in het voorjaar van 2008 een nieuw beleidsplan uit de bus gevallen.

Het document is een spiegel geworden, waarin de voorbije jaren zijn afgewogen en geanalyseerd. Op basis van de tekorten en problemen die zijn opgemerkt is dan een nieuw beleidstraject uitgetekend voor de komende jaren. Het is immers zo dat dit document meteen ook de krijtlijnen uitzet voor de werking die na 2013 kan worden bestendigd, het zet de toon voor wat binnen het netwerk de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog moet worden. De inhoud op niveau van beleidsopties en dergelijke licht ik hier zelf niet nader toe. Dit zal de coördinator zelf straks even aanhalen, maar ik nodig u vooral uit dit zelf te lezen.

Ik hou er toch aan twee belangrijke nieuwe accenten kort toe te lichten.

Vanuit de visie van het nieuwe beleidsplan is de samenwerking tussen de provincie en elke actieve partner binnen het netwerk geformaliseerd in de vorm van een intentieverklaring. Waar de samenwerking in de eerste beleidsperiode een mondelinge overeenkomst was, is deze voor de komende jaren nauwer omschreven en vastgelegd. In de intentieverklaring bevestigen zowel de provincie als de partner hun engagement en de manier waarop ze dit gaan uitvoeren. Dit document vormt zowat de basis waarop de werking kan worden opgebouwd. Alle speerpunten van het nieuwe beleidsplan liggen vervat in de bepalingen van de intentieverklaring.

Als tweede element, en bij benadering is dit de rode draad voor de komende beleidsperiode, vermeld ik hier kwaliteit. Het netwerk mikt op een kwalitatieve benadering van de oorlogsthematiek. Dit is een breed begrip dat op vele vlakken zal worden nagestreefd.

Zo wensen we het netwerk een kwaliteitslabel te maken voor verantwoorde herinneringseducatie. Hiervoor zal een werkgroep worden geïnstalleerd die zal waken over de kwaliteit van de pakketten die binnen het netwerk worden aangeboden.

Ik hou er toch aan twee belangrijke nieuwe accenten kort toe te lichten.

Vanuit de visie van het nieuwe beleidsplan is de samenwerking tussen de provincie en elke actieve partner binnen het netwerk geformaliseerd in de vorm van een intentieverklaring. Waar de samenwerking in de eerste beleidsperiode een mondelinge overeenkomst was, is deze voor de komende jaren nauwer omschreven en vastgelegd. In de intentieverklaring bevestigen zowel de provincie als de partner hun engagement en de manier waarop ze dit gaan uitvoeren. Dit document vormt zowat de basis waarop de werking kan worden opgebouwd. Alle speerpunten van het nieuwe beleidsplan liggen vervat in de bepalingen van de intentieverklaring.

Als tweede element, en bij benadering is dit de rode draad voor de komende beleidsperiode, vermeld ik hier kwaliteit. Het netwerk mikt op een kwalitatieve benadering van de oorlogsthematiek. Dit is een breed begrip dat op vele vlakken zal worden nagestreefd.

Zo wensen we het netwerk een kwaliteitslabel te maken voor verantwoorde herinneringseducatie. Hiervoor zal een werkgroep worden geïnstalleerd die zal waken over de kwaliteit van de pakketten die binnen het netwerk worden aangeboden.

Ook de kwaliteit van de leefomgeving is meegenomen in de beleidsplanning. Enerzijds is de leefkwaliteit van de streekbewoners belangrijk. Als er in 2014 een piek komt in het oorlogstoerisme, is het belangrijk dat er ook voor de streekeigen bevolking een aanbod wordt gecreëerd waarin zij die herdenkingsperiode kunnen beleven. Het netwerk opteert hier voor en kwalitatieve culturele invulling van het oorlogsverhaal naast het toeristische aanbod

Anderzijds is het landschap een heel belangrijk onderdeel van de leefomgeving. Het netwerk engageert zich om samen met een hele waaier aan partners op een doordachte manier het landschap te gaan valoriseren als laatste materiële getuige van de Eerste Wereldoorlog. Dit zal vaak gepaard gaan met keuzes. Niet alle sites kunnen volledig bewaard worden, niet elke locaties is even belangrijk, maar we moeten streven naar een representatief geheel dat dan ook geconsolideerd en beschermd moet worden. Ook het vraagstuk van de duiding en het leesbaar maken van het landschap is een harde noot om te kraken.

Dames en heren, ik sluit mijn verhaal hier af met een woord van dank. Dank aan alle partners van het netwerk voor hun blijvend engagement en hun blijvende inspanningen om samen de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek levendig te houden. Het is geen sinecure en vaak zijn de standpunten ver van verenigbaar. Toch kan telkens de draad terug worden opgenomen om verder te gaan binnen het verband van het netwerk.

Dank u ook voor uw aanwezigheid hier vanavond. Ik nodig u bij deze dan ook allen uit om straks samen een natje en een droogje te nuttigen, u graag aangeboden door de provincie.

Gunter Pertry
Gedeputeerde voor kunst en cultuur

Daarna was het de beurt aan project-coördinator om wat een presentatie te geven van enkele elementen uit het beleidsplan.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be